ascherdavis-carlshurzresidence-06
ascherdavis-carlshurzresidence-01
ascherdavis-carlshurzresidence-02
ascherdavis-carlshurzresidence-03
ascherdavis-carlshurzresidence-10_painting
ascherdavis-carlshurzresidence-12_painting
ascherdavis-carlshurzresidence-07
ascherdavis-carlshurzresidence-09
Carl Schurz Townhouse New York, NY
  • Photographer: Tom Sibley Photography